Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Prowadzi studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo. Program studiów obejmuje 200 godzin wykładów i zajęć laboratoryjnych. Uwzględniono w nich techniczne aspekty cyberbezpieczeństwa w stopniu zależnym od wybranego profilu. Studia dzielą się na dwie fazy kształcenia: część ogólną, realizowaną w pierwszym semestrze, prezentującą najważniejsze składniki wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemów komputerowych, z uwzględnieniem zagadnień teoretycznych i praktycznych, prawnych, informatycznych i socjotechnicznych.

W drugim semestrze słuchacze mogą wybrać jeden z czterech profili: administrowanie cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwo infrastruktury, zarządzanie cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwo informacji. Kluczowe zajęcia będą realizowane w obu profilach. W pierwszym profilu jest więcej zajęć praktycznych związanych z administrowaniem systemami komputerowymi, drugi profil koncentruje się na bezpieczeństwie sieci, w trzecim nacisk położony jest na zarządzanie, a czwarty profil dotyczy głównie procedur zapewniających bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Więcej szczegółów

Wydział Zarządzania

Prowadzi studia podyplomowe nakierowane głównie na Cyberbezpieczeństwo i Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, zgodnie z normami rodziny  ISO 27000; Ciągłością działania zgodnie z normą ISO 22301. W ramach tych studiów omawiane są również: organizacja systemu cyberbezpieczeństwa Państwa Polskiego w oparciu o Ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, Ochrona Danych Osobowych,  Ochrona Informacji Niejawnych. Ponadto poruszane są również techniczne aspekty cyberbezpieczeństwa w ramach wykładów i laboratoriów.  Program studiów obejmuje dwa semestry zajęć łącznie 185 godzin realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

W szczególności studia dedykowane są słuchaczom takim, jak:

  1. pracownicy administracji państwowej, firm doradczych i przedsiębiorstw zajmujących się cyberbezpieczeństwem,
  2. kadra kierownicza i zarządzająca odpowiedzialna za bezpieczeństwo informacji, chcąca uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę,
  3. osoby zajmujące się cyberbezpieczeństwem oraz bezpieczeństwem informacji dla służb mundurowych i cywilnych,
  4. administratorzy systemów teleinformatycznych.

Więcej szczegółów